Akcia Mitutoyo 2019

Školenia a kurzy

Základy strojárskej metrológie 

 • Čo je metrológia?
 • Zákon o metrológii
 • Nadväznosť meracích a skúšobných zariadení
 • Definícia merania a jej význam
 • Správnosť a presnosť merania
 • Definícia chyby pri meraní
 • Zdroje chýb pri meraní, ich analýza a metodika určovania správnej hodnoty
 • Určovanie zdrojov a veľkosti  systematickej chyby
 • Určovanie neistoty merania
 • Charakteristiky polohy, rozptylu, asymetrie
 • Druhy rozdelenia náhodných veličín
 • Určovanie pravdepodobnosti pre zvolený interval
 • Určovanie intervalu (neistoty) pre zvolenú pravdepodobnosť
 • Štandardná neistota, kombinovaná štandardná neistota
 • Štandardná neistota typu A
 • Štandardná typu B
 • Rozšírená štandardná neistota
 • Metodika vyjadrovania neistôt meraní pri  kalibráciách
 • MSA-L/12 Stanovenie neistôt pri meraniach
 • Neistota procesu
 • Ukazovateľ vhodností v súlade s VDA
 • Metrologický konfirmačný systém
 • Požiadavky na zabezpečenie kvality meracieho zariadenia - Metrologický konfirmačný systém pre meracie zariadenia (STN ISO 10012-1)
 • Hodnotenie spôsobilosti meradla – index spôsobilosti meradla Cg, Cgk; metóda R&R

 

Geometrická špecifikácia výrobkov – základy 3D metrológie, GD&T

 • Typy súradnicových systémov - snímanie bodov.
 • Aproximačné pridružujúce metódy v súlade s EN ISO.
 • Geometrické odchýlky tvaru:
 • Odchýlka priamosti – definície, parametre, stratégia.
 • Odchýlka rovinnosti – definície, parametre, stratégia.
 • Odchýlka kruhovitosti – definície, parametre, stratégia.
 • Odchýlka valcovitosti – definície, parametre, stratégia.
 • Odchýlky polohy, smeru a hádzania – stratégia.
 • Súradnicové meracie systémy v 3D metrológii.
 • RTA analýza.
 • Filtrácia zosnímaného profilu.
 • Rozmerová a tvarová analýza 2D a 3D geometrických prvkov v súlade s ISO 8015,  ISO 14405-1, ISO 1101, ISO 5459, ISO 492.
 • Metódy upnutia meraných dielov.
 • Charakter povrchu:
 • Všeobecné pojmy.
 • Faktory ovplyvňujúce drsnosť povrchu.
 • Opis vlnových dĺžok drsnosti a vlnitosti povrchu.
 • Obmedzenia snímačov drsnomeru.
 • Vzorkovacia frekvencia.
 • Filtrácia profilu.
 • Profily povrchu.
 • Geometrické parametre.
 • Amplitúdové parametre .
 • Motívové parametre.
 • Parametre založené na krivke materiálového podielu.
 • Parametre rozstupu.
 • Pracovné podmienky drsnomeru – nastavenia.
 • Zapisovanie drsnosti povrchu.

 

Informácie ku prebiehajúcim vzdelávacím akciám:

V prípade, že vás niektorý vzdelávací kurz oslovil, neváhajte nás kontaktovať. Pošleme vám všetky potrebné informácie, ako aj aktuálnu kompletnú ponuku nášho vzdelávania.