Cenová akcia na karbónové posuvné meradlá
Celoročná akcia na lineárne výškomery Mitutoyo (starý za nový)
Júlová akcia na špeciálne mikrometre Mitutoyo

Služby v oblasti metrológie

Kalibrácie

Pri kúpe nových meradiel Vám zabezpečíme aj ich prvotnú kalibráciu v akreditovanom laboratóriu. Kalibrácia prebieha pre nasledovné obory merania:

 • dĺžka
 • tlak
 • moment sily
 • rovina
 • uhol
 • drsnosť
 • sila
 • hmotnosť
 • teplota
 • tvrdosť
 • vlhkosť a otáčky

Opätovné kalibrácie

Zabezpečíme Vám opakovanú kalibráciu používaných meradiel v akreditovanom laboratóriu. Zabezpečíme vám aj kalibráciu meradiel, ktoré naša spoločnosť nedodala. Kalibrácia prebieha pre nasledovné obory merania:

 • dĺžka
 • tlak
 • moment sily
 • rovina
 • uhol
 • drsnosť
 • sila
 • hmotnosť
 • teplota
 • tvrdosť
 • vlhkosť a otáčky

Servis

Naša spoločnosť poskytuje na všetky meradlá, ktoré predá, záručný a pozáručný servis. Pozáručný servis môže byť limitovaný výrobou náhradných dielov samotným výrobcom. Po vykonaní servisu meradiel sa zabezpečí aj ich kalibrácia v akreditovanom laboratóriu.

Školenia

Naša spoločnosť vykonáva pre svojich zákazníkov aj školenia v metrologických oblastiach. Priebežne počas roka realizujeme školenia správneho používania a merania s meradlami firmy Mitutoyo. Školenia sa realizujú priamo u nás v predvádzacej miestnosti Mitutoyo alebo u zákazníka.

Zobrazte si aktuálny prehľad školení a kurzov.

Chemické analýzy a rozbory

Zabezpečíme Vám chemické analýzy a rozbory v akreditovanom laboratóriu:

 • surového železa
 • všetkých typov ocelí a liatin
 • neželezných kovov
 • ferozliatin
 • strusiek
 • nekovových a žiaruvzdorných materiálov
 • kvapalných vzorkov
 • olejov, mazív a palív

metódami klasickej analytickej chémie, ale aj modernými fyzikálno-chemickými metódami, ako optickou emisnou spektrometriou, rentgenfluorescenčnou spektrometriou a atómovou absorpčnou spektrometriou.
Ďalej ponúkame aj testovanie hmotnostnej aktivity kovov pomocou gama spektrometru.

Vykonávame PMI (Positive material identification) priamo u zákazníka pre nasledujúce materiály:

 • oceľ
 • liatina
 • zliatiny na báze Ni / Cu / Al / Co

Jedná sa o meranie chemického zloženia kritických prvkov, ich dokladovanie a priradenie materiálovej špecifikácie, rozhodnutie či testovaný materiál zodpovedá alebo nezodpovedá špecifikácii, rozhodnutie či testovaný materiál je alebo nie je rovnaký ako porovnávací kus. Všetko bez odberu vzorky.

Korózne skúšky HIC a SSC

Zabezpečíme pre vás v akreditovanom laboratóriu skúšanie odolnosti vzorkou ocelí voči vodíkovému indukovanému praskaniu (HIC) a voči praskaniu indukovanému kombinovaným účinkom napätia (v ohybe a v ťahu) a korózneho prostredia obsahujúceho sírovodík (SSC).

Metalografické skúšky

Zabezpečíme pre vás v akreditovanom laboratóriu:

 • overovanie makroštruktúry a mikroštruktúry
 • zisťovanie množstva zbytkového austenitu
 • zisťovanie odolnosti materiálu voči medzikryštálovej korózii
 • meranie mikrotvrdosti
 • posudzovanie príčin nekvality výroby
 • zisťovanie príčin porúch a havárií pri strojárskych výrobkoch
 • skúšanie neželezných kovov

Analogické skúšanie možno vykonávať v prevádzkových podmienkach u zákazníka.

Zisťovanie mechanických vlastností materiálov

Zabezpečíme pre vás v akreditovanom laboratóriu zisťovanie mechanických a technologických vlastností ocelí, zlatin a neželezných kovov. Zabezpečíme skúšky základných mechanických vlastností, technologické skúšky a ďalšie špeciálne služby podľa požiadaviek a predpisov zákazníka. Napr.:

 • skúšky ťahom
 • skúšky rázom v ohybe
 • skúšky tvrdosti
 • skúšky lámavosti
 • návarové ohybové skúšky
 • DWTT a ďalšie

Nedeštruktívne skúšanie

Zabezpečíme pre vás v akreditovanom laboratóriu odborné služby spojené so skúšaním materiálov, výrobkov a polotovarov v oblasti základných nedeštruktívnych metód skúšania na vysokej profesionálnej úrovni (Level III). Skúšanie prežiarením, ultrazvukom, magnetickými práškami, kvapalnými penetrantami.

Výroba skúšobných telies

Zabezpečíme pre vás výrobu skúšobných telies z dodaných skúšobných vzoriek v súlade s podmienkami a požiadavkami stanovenými v technických špecifikáciách zákazníkov.

V prípade záujmu o niektorý druh služby nás neváhajte kontaktovať.

Služby v oblasti metrológie